Analýza odvětví malých a středních pivovarů z hlediska tvorby strategie a měření výkonnosti

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2019 - 28. února 2021
Řešitel: Ing. Iveta Musilová
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Katedra managementu (6140)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 239 710 Kč
Registrační číslo F6/67/2019
Číslo zakázky: IG632039
Navržený projekt je zaměřen na analýzu vazeb a vztahů v rámci odvětví malých a středních pivovarů. Dlouhodobým cílem přesahujícím rámec tohoto projektu je ověření existence vazby ekonomické výkonnosti organizace na úroveň a zaměření strategického řízení malých a středních pivovarů. Za účelem usnadnění naplnění tohoto budoucího cíle byly definovány dva dílčí cíle, které představují cíle tohoto projektu. Prvním cílem projektu tedy je na základě podrobné rešerše literatury (systematic literature review) najít optimální přístup ke členění a hodnocení strategických přístupů k podnikání malých a středních podniků v oblasti pivovarnictví na úrovni business strategie. Na tomto základě následně sestavit vhodný metodický přístup ke sběru dat, tj. soubor vhodných otázek a formu jejich distribuce a způsob vyhodnocení získaných odpovědí. Druhým dílčím cílem projektu je na základě podrobné rešerše literatury (systematic literature review) najít optimální metodický postup pro měření ekonomické výkonnosti malých a středních podniků v témže odvětví. Závěrečným bodem projektu je na základě pilotní studie ověřit použitelnost vytvořených metodických postupů na skupině podniků. Naplnění zvolených cílů vytvoří předpoklady pro řešení dlouhodobého cíle, který je tématem disertační práce.

Projekty řešitele