Pět let po rekodifikaci - pět let zkušeností, inspirací a otázek

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2019 - 28. února 2021
Řešitel: doc. JUDr. Ing. Tomáš Moravec, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 853 110 Kč
Registrační číslo F2/14/2019
Číslo zakázky: IG207019
Předmětem tohoto projektu IGA je vědecká analýza aktuálních problémů při aplikaci rekodifikované právní úpravy, ke které došlo s účinností 01.01. 2014. Rekodifikovaná právní úprava navazuje na prvorepublikovou právní úpravu a je tak otázkou, do jaké míry je aplikovatelná na současné společenské vztahy. V rámci rozvoje společnosti a technologií se objevují nové problémy, které je potřeba zkoumat, a to jak v oblasti hmotného práva tak práva procesního. Právě pětileté výročí rekodifikace je vhodným obdobím pro zkoumání problémů spojených s aplikací právních předpisů. V oblasti hmotného práva je nutno se zabývat rozvojem technologií a zkoumáním, zda je nutno měnit hmotné právo v oblasti rozvoje sdílené ekonomiky a ochrany uživatele této služby, zda je nutno měnit právní úpravu odpovědnosti za škodu s rozvojem umělé inteligence a rozvojem elektronické komunikace, či zda je nutno reagovat na rozvoj finančních služeb a souvisejících technických řešení, a dále zda úprava korporačního práva reflektuje principy dobré správy a předchází manažerským selháním a ekonomickým krizím. Na pomezí hmotného práva a procesního práva vyvstává problém, zda otázky uplatnění práva je nutno upravit již v hmotném právu, nebo tyto problémy řešit až formou procesního práva, např. v oddlužení. Nelze zapomínat, že právní úprava musí být taktéž v souladu s právem Evropské unie.

Cílem tohoto grantového projektu je zkoumaní výše uvedených aktuálních aplikačních problémů, odpovědnostních vztahů při řešení těchto problémů a navržení úpravy de lege ferenda v daných oblastech.

Vymezenému cíli odpovídá i složení výzkumného týmu, kde členové se zabývají danými problémy a mohou tak zkoumat jednotlivé problémy v právní úpravě, mohou analyzovat dosavadní aplikační zkušenosti a dále mohou analyzovat aplikační zkušenosti vzhledem k rozvoji technologií a změně společenských vztahů.

Projekty řešitele