Recentní změny v oblasti obchodního, finančního a IT práva v České republice v reakci na pandemii Covid-19

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2021 - 28. února 2023
Řešitel: Mgr. Jan Škrabka, MSc
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 458 460 CZK
Registrační číslo F2/60/2021
Číslo zakázky: IG207011
Podstatou předloženého projektu IGA je právní výzkum velmi perspektivní a aktuální vědecké oblasti dynamicky se měnících právních předpisů v oblasti obchodního, finančního a IT práva v České republice, kde k těmto změnám dochází v reakci na pandemii Covid-19. Ačkoli právě tyto předpisy mají velký vliv na podnikání v ČR, nejsou zatím vědecky téměř vůbec prozkoumané; v současné době bylo vzhledem k délce recenzního řízení publikováno zatím jen několik prvních článků analyzujících změny v oblasti obchodního práva v reakci na Covid-19. Zatím však nebylo přistoupeno k bližšímu a systematickému zkoumání.
Navrhovaný projekt nepřistupuje k těmto právním oblastem izolovaně, avšak snaží se o komplexní analýzu problematiky s využitím široké palety standardních i nadstandardních metod právní interpretace a metod právního výzkumu, a je vzhledem k těmto propojením právních změn dostatečně úzce a určitě vymezen. Tomu také odpovídá složení řešitelského týmu, který se skládá z vybraných doktorandů se zájmem o výzkum této právní oblasti, a z akademiků s bohatou publikační činností, od kterých doktorandi mohou získávat cenné praktické zkušnosti s psaním českých a především anglických článků, jakož i s metodami právního psaní, právní argumentace, či způsobu výběru vhodného časopisu pro publikaci. Někteří členové řešitelského týmu o vybraných změnách v právním řádu jako reakce na pandemii Covid-19 úspěšně během roku 2020 publikovali, jiní členové týmu mají již na toto téma rozpracované články.
Z hlediska přesnějšího vymezení v projektu zkoumaných oblastí by mohlo na základě předběžné analýzy jít mimo jiné o oblasti změny právních podmínek podnikání, možnosti podpor podnikatelů, jejichž činnost byla v důsledku vládních opatření omezena, změny v insolvenčních a exekučních řízeních, daňové změny, změny v oblasti EET, změny v oblasti poskytování úvěrů a jiných finančních produktů, možnosti využití umělé inteligence pro boj proti COVID-19, právní aspekty projektu e-rouška.
Projekt si klade dostatečně náročné, a vzhledem k řešitelskému kolektivu reálné cíle, mezi které patří jedna kolektivní monografie, 3 článků v časopisech zařazených do databáze SCOPUS, 5 recenzovaných článků, 3 výstupy na mezinárodní konferenci, a konečně též 3 publikace příspěvků ve sborníku z mezinárodní konference. Jednou z konferencí, na které navrhovatel zamýšlí vystoupit pod tímto grantem, je mezinárodní konference Tax law in times of disruption and recovery na University of Cambridge.

Projekty řešitele