Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie (XV. ročník)

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2023 - 29. února 2024
Řešitel: Mgr. Ing. Petr Tomčiak
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 321 360 CZK
Registrační číslo F2/43/2023
Číslo zakázky: IG207013
Cílem předkládaného návrhu grantového projektu je uspořádání již XV. ročníku tradiční mezinárodní vědecké konference na téma „Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie“ s anglickou variantou „Law in Business in Selected Member States of the European Union“. Navrhováno je prodloužení konference na tři dny kvůli rostoucímu počtu příspěvků a také za účelem vytvoření prostoru pro akademickou diskusi.
Během posledních let katedra podnikového a evropského práva FMV VŠE usilovně pracuje na internacionalizaci a propojení s mezinárodní vědeckou komunitou. S ohledem na prioritu internacionalizace má být konference zaměřena nejen na účastníky z České republiky, či Slovenska, ale též na zahraniční účastníky. Jednacím jazykem bude angličtina, ve které budou také výhradně přijímány příspěvky. Výstupem mezinárodní konference bude vydání dvou sborníků s ISBN/ISSN. Pro účely recenzního řízení bude nezbytné zajištění jazykové korektury příspěvků. V roce 2022 získal sborník z XIII. ročníku konference prestižní indexaci do indexovaného časopisu Web of Science a byl přijat mezinárodním vydavatelem ADJURIS – International Academic Publisher k publikaci. Organizační výbor usiluje o získaní stejné indexace též sborníku z XIV. ročníku konferenci konané v roce 2022. Garantem mezinárodní vědecké konference bude vědecký výbor složený z akademiků působících na univerzitách v zahraničí.
Mezinárodní konference představuje příležitost akademickým pracovníkům a studentům doktorských studijních programů pro prezentaci výsledků jejich tvůrčí vědecké práce a dává možnost k publikačním výstupům k disertační práci či v rámci akademického portfolia. Konference je důležitým zdroje výměny poznání mezi akademiky v různých států světa a motor pro jejich akademický rozvoj a růst. V neposlední řadě plní konference úkoly navázání kontaktů pro hlubší akademickou spolupráci se zahraničními pracovišti. Účast na konferenci není závislá na zaplacení registračního či jiného poplatku. Dlouhodobým záměrem je snaha rozšiřovat mezinárodní dosah konference a přilákat zahraniční účastníky a speakery. Organizační výbor plánuje na základě recenzního řízení, posouzení vědeckým výborem, a po jazykové korektuře předat opět výsledný sborník z konference k prestižní indexaci do WoS.
Třídenní konference je plánována v termínu 25. – 27. října 2023 v prostorách VŠE v Praze. Narozdíl od minulých ročníků bude snaha rozšít program ze dvou na tři dny. Pro případy zhoršení pandemické situace počítají organizátoři též s možností účasti online. Preferovaná bude nicméně účast prezenční.
Každoročním zaměřením konference jsou aktuální výzvy práva v podnikání vybraných členských států EU (včetně ČR). Tematicky bude konference rozdělena do několika sekcí podle odborného zaměření příspěvků, jako jsou obchodní právo, právo finanční a bankovní, soutěžní právo, IT právo, problematika právních aspektů podnikání v členských státech EU. V posledních dvou letech jsou přijímány též příspěvky o dopadech Covid-19 na právní systémy.
Konference navazuje na mnohaletou tradici konference pořádané katedrou podnikového a evropského práva FMV VŠE. V posledních letech se těší konference dostatečnému zájmu účastníků. V posledních čtyřech letech měla mezi 50 až 80 přihlášenými účastníky každý rok. Velký posun směrem k internacionalizaci zaznamenala konference díky ročníku 2021, kdy získala účastníky nejen z Evropy (Velká Británie, Dánsko, Francie, Belgie, Irsko, Švédsko, Irsko, Litva, Polsko či Slovensko), ale také ze zámoří (Saudská Arábie, Turecko, či Jižní Korea). Stabilní je rovněž zájem o aktivní (ústní) vystoupení na mezinárodní konferenci. V nastoleném trendu pokračuje konference i v roce 2022, kdy jsme přivítali prezentující z 10 zemí, například z Jihoafrické republiky, Německa, Řecka, Chorvatka či Polska. Konference má také etablované webové stránky www.lawnibusiness.vse.cz a využívá moderní komunikační nástroje (LinkedIn, Facebook), v čemž hodlají řešitelé nadále pokračovat.

Projekty řešitele