Vliv vzdělání v oboru management na vnímání etiky, udržitelnosti a kulturní diverzity

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2019 - 28. února 2021
Řešitel: Ing. Klára Vítečková
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 514 060 Kč
Registrační číslo F3/63/2019
Číslo zakázky: IG310049
Business školy se snaží v rámci své výuky více obsáhnout témata jakými jsou např. ekologická udržitelnost, společenská odpovědnost, respekt ke kulturní diverzitě, etika a další. Napomáhá tomu i snaha o dosažení lepší reputace a získání akreditací, jakými jsou např. EQUIS, AACSB, které na tato témata kladou při svém hodnocení důraz. Tento projekt je zaměřen na porovnání postojů studentů různých magisterských programů (business i “ne-business”) k problematice udržitelnosti, etiky a kulturní diverzity na začátku jejich studia (než jsou vystaveni působení jednotlivých studijních programů, jež se liší intenzitou a způsobem prosazování výše zmíněných hodnot) a porovnáním s postoji studentů na konci studia. V druhé řadě si klade za cíl zmapovat druhou stranu vzdělávacího procesu, a sice očekávání pedagogů a akademických ředitelů jednotlivých magisterských programů o dopadu jejich výuky, resp. studia na postoje studentů (tj. jaké mají a jak se změní uvažování studentů v oblasti společenské odpovědnosti, diverzity a etiky), a jaký svůj vliv v případném dopadu studia vnímají sami pedagogové.

Projekty řešitele