Zkvalitnění metodiky konjunkturálních průzkumů v České republice

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2020 - 28. února 2022
Řešitel: Ing. Jiří Novák, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 491 830 Kč
Registrační číslo F4/11/2020
Číslo zakázky: IG404010
Cílem předkládaného projektu je zvýšit kvalitu stávající metodiky konjunkturálních průzkumů a zlepšit tak jejich vypovídací schopnosti. Vzhledem k nízké stabilitě spotřebitelských průzkumů budou do zlepšení metodiky zahrnuty pouze podnikatelské subjekty ve čtyřech analyzovaných odvětvích: průmyslu, stavebnictví, obchodu a ve vybraných službách. V současné době probíhá na Českém statistickém úřadě ve spolupráci s FIS VŠE šetření o šetření, jehož závěry budou využity pro úpravu stávající metodiky konjunkturálních průzkumů. V průběhu řešení předkládaného projektu se řešitelé zaměří na vliv panelového efektu u respondentů nebo na délku odpovědí "stagnace". Během analýz bude využita široká škála statistických metod, které se v podnikových statistikách často nevyužívají. Modifikované modely tak budou mít uplatnění i v evropském měřítku. Analytická část bude konzultována s britskými akademiky – dojde k porovnání českých výstupů s britskými, jelikož způsob realizace konjunkturálních průzkumů se v obou zemích diametrálně liší. Návrhy na změnu metodiky budou diskutovány se zástupci Evropské komise, pod kterou realizace konjunkturálních průzkumů spadá, ale také s rakouskými a německými kolegy z výzkumných institucí zabývající se vývojem ekonomiky. Český statistický úřad přislíbil poskytnout při řešení projektu potřebnou součinnost.

Projekty řešitele