Model pro prediktivní údržbu zařízení

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2020 - 28. února 2022
Řešitel: Ing. Nikola Kuchtíková
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 263 320 Kč
Registrační číslo F4/38/2020
Číslo zakázky: IG406020
Předmětem návrhu grantového projektu je vytvoření metodiky pro vytváření modelů prediktivní údržby zařízení a implementace modelu prediktivní údržby na základě této metodiky. Prediktivní model údržby kombinuje atributy nebo veličiny, které mají vypovídací schopnost o možném selhání zařízení a nad těmito atributy je realizovaná logika, která vyhodnocuje pravděpodobnost selhání zařízení.

Významná část průmyslových podniků používá hmotná aktiva v rámci svojí obchodní činnosti. Tato hmotná aktiva mohou být například výrobní stroje, zařízení instalované v různých lokalitách nebo zařízení pro podporu průmyslových a technologických výrobních procesů. Podniky pro tato hmotná aktiva musí zajistit údržbu, kde náklady na údržbu jsou významnou složkou celkových nákladů průmyslových podniků, viz jednotlivé výroční zprávy průmyslových podniků.

Existují různé způsoby pro plánování a vykonávání údržby, které se typicky liší událostmi, které vyvolají realizaci údržby.
Těmito způsoby jsou:
Nahodilá údržba - spouštěcí událostí je selhání zařízení nebo evidentní neplnění funkce.
Časová údržba - spouštěcí událostí je uplynutí času.
Údržba dle využití zařízení - spouštěcí událostí je doba běhu zařízení, počet cyklů zařízení.
Údržba dle parametru zařízení - spouštěcí událostí je fyzikální parametr zařízení.
Prediktivní údržba - spouštěcí událostí je fakt, že model předpovídá selhání zařízení.
Preskriptivní údržba - spouštěcí událostí je fakt, že model předpovídá nesplnění parametrů systému.

V prostředí organizací jsou kombinované různé modely údržby s ohledem na charakter zařízení, jeho funkce, dopady selhání zařízení a další faktory.

Projekty řešitele