Revenue management jako nástroj zvyšování výkonnosti FMCG společností

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2020 - 28. února 2022
Řešitel: Ing. et Ing. Markéta Kubíčková
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 667 430 Kč
Registrační číslo F3/52/2020
Číslo zakázky: IG309020
Zatímco ve svých prvopočátcích byl revenue management převážně metodou optimální alokace kapacit, dnes se jedná především o strategický přístup k řízení tržeb. Některé výzkumy potvrzují, že revenue management zvyšuje finanční výkonnost firem, přesto je myšlenka, že tyto programy automaticky zvyšují příjmy, řadou autorů považována za základní mýtus o revenue managementu. Pokud totiž není prováděn pečlivě, může vést spíše ke snížení výnosů. Stále tak existují mezery ve vnímání vztahu mezi těmito iniciativami a výkonností firmy. Jestliže má tedy revenue management zastávat roli manažerského přístupu, který dává moc ovlivnit strategické směřování firmy, je zapotřebí hlubšího zkoumání, které tento koncept s výkonností firmy propojí. Cílem tohoto projektu je proto vyhodnotit reálné využívání nástrojů revenue managementu mezi FMCG společnostmi v české podnikové praxi a posoudit, zda firmy s vyšší úrovní revenue managementu dosahují vyšší finanční výkonnosti. Bude také provedeno srovnání výsledků se závěry jiných autorů v tomto oboru a diskutován přínos pro teorii, praxi a možnosti budoucího výzkumu.

Projekty řešitele