Informační a komunikační technologie jako prostředek k oslabování demokratických principů

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2020 - 28. února 2022
Řešitel: Ing. Bc. Jan Švec, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 387 620 Kč
Registrační číslo F2/56/2020
Číslo zakázky: IG204020
Cílem výzkumu je přispět do odborné debaty ohledně objasnění otázky, zda informační a komunikační technologie (ICT) mohou oslabovat demokratické principy. Pokud ano, za jakých podmínek k tomuto oslabovaní může docházet? Autoři se také chtějí změřit na otázku, jaká opatření by případně mohla vést k omezení takového vlivu. V první části výzkumu bude provedena rozsáhlá exploratorní kvantitativní analýza panelových dat s využitím metody longitudinální regresní analýzy. V druhé části výzkumu provedou řešitelé dvě případové studie, ve kterých budou zkoumat detailněji konkrétní případy používání ICT k manipulaci a kontrole veřejného mínění, a pokusí se případně odhalit další souvislosti procesu a podmínky vztahu. Konečně třetí část výzkumu bude hledat odpověď na otázku, jaké postupy mohou přispět ke snížení vlivu ICT na oslabování demokratických principů v demokratických režimech.

Projekty řešitele