Analýza vlivu zavedení konceptu CSR na výkonnost podniku se zaměřením na malé a střední podniky

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2020 - 28. února 2021
Řešitel: Ing. Olga Oberreiterová
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Katedra managementu (6140)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 96 120 Kč
Registrační číslo F6/60/2020
Číslo zakázky: IG632080
Navrhovaný projekt bude zaměřen na analýzu vztahů a vazeb aspektů CSR u malých a středních podniků. Dlouhodobým cílem přesahujícím rámec tohoto projektu bude ověření existence vazby zavedení konceptu CSR a (nejen) ekonomické výkonnosti a konkurenceschopnosti organizace. Budou definovány dva dílčí cíle. První dílčí cíl bude spočívat v podrobné analýze literatury (systematic literature review), kde bude nalezen optimální přístup k zavedení konceptu CSR do stanov a směrnic podniku a jeho uvedení do praxe. Na tomto základě následně sestavit vhodný metodický přístup ke sběru dat (dotazníkovému šetření), tedy soubor vhodných otázek a formu jejich distribuce a způsob vyhodnocení získaných odpovědí. Druhým dílčím cílem projektu bude na základě podrobné rešerše literatury nalézt vhodný metodický postup pro měření výkonnosti a konkurenceschopnosti malých a středních podniků. Závěrečným výstupem projektu bude na základě pilotní studie ověřit použitelnost vytvořených metodických postupů na skupině vybraných podniků a zjištěné údaje publikovat. Naplnění výše uvedených cílů vytvoří předpoklad pro řešení dlouhodobého cíle, který je tématem disertační práce hlavního řešitele.

Projekty řešitele