Empirická analýza účetního řešení podnikových kombinací a dopad na vypovídací schopnost účetních závěrek nástupnických společností

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2021 - 28. února 2023
Řešitel: Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 500 800 CZK
Registrační číslo F1/41/2021
Číslo zakázky: IG105021
Cílem výzkumného projektu je analyzovat a vyhodnotit účetní zachycení přeměn obchodních společností, resp. podnikových kombinací uskutečněných v České republice v období let 2015 až 2019 a potvrdit či vyvrátit hypotézu, že stávající právní regulace účetního výkaznictví podnikových kombinací a přeměn obchodních korporací, která je obsažena v zákoně o účetnictví a provádějící vyhlášce, neodpovídá teoretickým požadavkům na prezentaci těchto transakcí v účetních výkazech zúčastněných obchodních korporací. Obecně platné metody pro zachycení transakcí podnikových kombinací v účetních výkazech jsou popsány v množství domácí i zahraniční odborné literatury, přičemž některé tyto metody byly rovněž zapracovány do Mezinárodních účetních standardů (IFRS) a Obecně uznávaných zásad účetního výkaznictví v U.S.A. (US GAAP). Některé z těchto metod byly přitom plně nebo alespoň v rozsahu zásadních aspektů převzaty do regulace účetního výkaznictví v sousedních zemích (Polsko, Slovensko). Tento výzkumný projekt bude navazovat na dosavadní výzkumnou práci řešitele a jeho spolupracovníků.
Aktuálnost tohoto tématu lze doložit zejména následujícími skutečnostmi:
- v březnu a v listopadu roku 2020 vydala IASB (vydavatel IFRS) návrh zásadních úprav k aplikaci jedné z metod pro zachycení podnikových kombinací a také k aplikaci těchto metod na transakce pod společnými vlivem;
- v říjnu roku 2020 zpracovala Vláda ČR návrh nového zákona o účetnictví;
- z dosavadního výzkumu řešitele a spolupracovníků vyplývá, že stávající právní regulace účetního výkaznictví nedovoluje účetním jednotkám zúčastněným na podnikové kombinaci či přeměně obchodní korporace dodržet zásadu věrného a poctivého zobrazení skutečnosti, když předepisuje takovou metodu účetního zachycení, která upřednostňuje právní rámec (právní definici) transakce nad skutečnou ekonomickou podstatou transakce.
Záměr výzkumného projektu předpokládá jak výstupy hodnotné pro rozvoj teorie (zejm. aktivní vystoupení na vědeckých konferencích a publikační výstupy v časopisech ERIH+ a SCOPUS, tak i výstupy hodnotné pro praxi (zejm. příspěvky do profesních periodik Komory auditorů ČR, Komory daňových poradců ČR či Komory certifikovaných účetních).

Projekty řešitele