Nové výzvy Corporate Finance v České republice 2.0

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2021 - 28. února 2023
Řešitel: Ing. Barbora Rýdlová, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 634 200 CZK
Registrační číslo F1/58/2021
Číslo zakázky: IG104011
Projekt navazuje na předchozí inovační projekt IGS realizovaný v letech 2019 a 2020, v rámci kterého byly zjištěny další směry možného výzkumu v oblasti Corporate Finance. Nový projekt je zaměřen na prohloubení identifikovaných okruhů v oblasti Corporate Finance, které v současné době dominují. Zároveň reaguje na aktuálně vzniklou situaci v roce 2020. Mezi nosné výzkumné otázky předkládaného projektu tak patří: i) oblast podnikových financí, jejich řízení, udržitelnosti a optimalizace v období regulatorně nestabilního prostředí; ii) dopady pandemie Covid-19 do podnikových financí z hlediska praktického i teoretického; iii) zohlednění dynamických očekávání v oblasti e-comerce do jejich ocenění; iv) oceňování pachtů obchodních závodů (a jejich částí); v) metodologické ukotvení ekonomických postupů týkajících se stanovení ušlých zisků a škod; vi) problematika konzistence a provázanosti oceňovacích modelů ve světle nové judikatury, směřující k vytrhávání komponent z oceňovacích modelů; vii) problematika spravedlivého vypořádání mezi společníky; viii) ekonomický pohled na proběhlá vytěsnění minoritních akcionářů a používané metodické postupy; ix) novela zákona o oceňování majetku, v ní zavedená definice tržní hodnoty a návaznost na ostatní legislativu ČR; x) prohloubení problematiky oceňování pro účely rozdělení společného jmění manželů.

Projekty řešitele