Indikátor datové gramotnosti

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2021 - 28. února 2022
Řešitel: Ing. Markéta Smolníková
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Fakulta informatiky a statistiky (4000)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 157 850 Kč
Registrační číslo F4/61/2021
Číslo zakázky: IG406021
Projekt je zaměřen na problematiku datové gramotnosti - znalosti a dovednosti, kterými je nutné disponovat, abychom mohli data využívat. Východiskem zvyšování tohoto typu gramotnosti je změření jeho úrovně. Hlavním cílem projektu je proto vytvoření indikátoru datové gramotnosti, který by měl sloužit k změření aktuální úrovně i vymezení úrovně požadované. Mezi nejdůležitější přínosy projektu patří:

+ Vytvoření a validace modelu kompetencí datové gramotnosti.
+ Vytvoření a ověření indikátoru datové gramotnosti určujícího úroveň ovládaných kompetencí datové gramotnosti jedince.
+ Vytvoření webové aplikace umožňující testování a vyhodnocení úrovně datové gramotnosti.

Navrhovatelem projektu je student doktorského studia. Na řešení navrhovaného projektu se budou podílet akademičtí pracovníci, studenti magisterského a bakalářského studia. Navrhovaný projekt plně koresponduje se zaměřením výzkumu Katedry informačních technologií Fakulty informatiky a statistky VŠE v Praze.


Výstupy projektu budou publikovány na mezinárodní konferenci IDIMT 2021 a podány k recenznímu řízení časopisu indexovaném v citačním rejstříku Scopus.

Projekty řešitele