Determinanty variability financování vysokých škol v Evropě

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2022 - 29. února 2024
Řešitel: Mgr. Šimon Stiburek
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 599 000 CZK
Registrační číslo F4/32/2022
Číslo zakázky: IG404012
Cílem projektu je porovnat velikost rozpočtů jednotlivých vysokých škol v Evropě, resp. výše jejich výdajů v přepočtu na počet studentů, a odhalit faktory, které rozdílnou výši financování vysvětlují. Pozornost přitom bude věnována zejména následujícím otázkám:

1) výzkumný výkon institucí – do jaké míry závisí relativní bohatství vysoké školy na její úspěšnosti ve výzkumu? Liší se jednotlivé evropské vlády v tom, zda upřednostňují koncentraci zdrojů na elitních výzkumných univerzitách, nebo zda naopak srovnatelně podporují i spíše profesně zaměřené instituce? A naopak, jak silným prediktorem výzkumného výkonu je velikost rozpočtu vysoké školy?
2) obory vzdělávání – do jaké míry se liší míra výdajů na studenta mezi jednotlivými disciplínami? Jsou tyto rozdíly konzistentní napříč zeměmi Evropy, nebo různé vlády preferují různé obory?
3) školné – existuje závislost mezi mírou finanční spoluúčasti studentů (resp. objemem prostředků vybraných na školném) a celkovým rozpočtem vysokých škol? Jinými slovy, platí, že jsou školy významně financované z poplatků studentů celkově „bohatší“ než školy závislé na financování z veřejných zdrojů?
4) žebříčky vysokých škol – do jaké míry je možné úspěšnost vysokých škol v mezinárodních žebříčcích vysvětlit penězi? Jak by se pořadí v žebříčcích změnilo, pokud by bylo očištěno o vliv velikosti rozpočtů jednotlivých institucí?

Zdrojem dat pro tuto analýzu bude European Tertiary Education Register (ETER), databáze vysokých škol v Evropě, a Research Infrastructure for Science and Innovation Policy Studies (RISIS), která spojuje zdroje dat mimo jiné o výzkumném profilu jednotlivých institucích. Data budou zkoumána pomocí regresní analýzy, případně dalších relevantních statistických metod.

Žádná srovnatelná mezinárodní analýza rozpočtů vysokých škol doposud nebyla publikována. Tento projekt je tedy unikátní v globálním měřítku a má velký potenciál pro publikaci v kvalitních vědeckých časopisech i pro využití v praxi a popularizaci výsledků v mainstreamových médiích.

Projekty řešitele