International Scientific Conference "Law in Business of Selected Member States of the European Union" 2022

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2022 - 28. února 2023
Řešitel: Mgr. Lukáš Bumbálek
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Fakulta mezinárodních vztahů (2000)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 289 340 CZK
Registrační číslo F2/44/2022
Číslo zakázky: IG207022
Cílem předkládaného návrhu grantového projektu je uspořádání již XIV. ročníku tradiční mezinárodní vědecké konference na téma „Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie“. Konference bude uspořádána jako dvoudenní (vzhledem k nárůstu počtu příspěvků), jednacím jazykem bude angličtina s tím, že v angličtině budou vydány i dva konferenční sborníky s ISBN/ISSN. Proto pro recenzní řízení počítáme s nutnou jazykovou korekturou příspěvků. V rámci XIII. ročníku konference byl jeden ze sborníků předložen k indexaci ve Web of Science (WoS), a v případě úspěchu letošního sborníku bude k indexaci WoS předložen i sborník z roku 2022. Vědecký výbor konference je z většiny složen z akademiků působících na zahraničních univerzitách.

Pro zkvalitnění a větší mezinárodní relevanci publikačních výstupů bude konference připravena pouze v anglickém jazyce, a zaměří se tedy nejen na účastníky z ČR a SR, ale též na zahraniční účastníky, a to s cílem poskytnout zejména studentům doktorských studijních programů možnost navázat hlubší přeshraniční spolupráci (za účelem zvýšení možnosti publikovat v zahraničí, což je oblast, ve které KPEP FMV VŠE navzdory vysokému potenciálu zatím významněji nevyniká).

Dvoudenní konference se uskuteční na počátku listopadu roku 2022 (navrhované datum je 3. a 4. 11. 2022) v prostorách VŠE v Praze. Vzhledem k covid-19 bude konference též organizována v hybridní formě s možností online připojení účastníků, kteří z důvodu restriktivních opatření nebudou moci se konference zúčastnit osobně v Praze.

Hlavním tématem konference jsou každoročně aktuální problémy práva v podnikatelském prostředí vybraných členských státech EU (včetně ČR). Konference bude tematicky rozdělena do několika sekcí, což je model, který se osvědčil již v předchozích letech. Bylo taktéž podáno několik příspěvků věnovaných vlivu covid-19 na právní aspekty podnikání v členských státech). Program konference a výběr vhodných tematických sekcí bude garantovat vědecký výbor složený z předních mezinárodních i českých odborníků (akademiků). V návaznosti na velice pozitivní zkušenost z minulých ročníků a vyšší kvalitu příspěvků v angličtině bude i nadále zvolena možnost uspořádat konferenci pouze v anglickém jazyce, rovněž konferenční příspěvky budou přijímány výhradně v anglickém jazyce v souladu se strategií internacionalizace.

Konference má již mnohaletou tradici. V minulých letech konferenci pořádala Katedra podnikového a evropského práva FMV VŠE ve spolupráci s Katedrou podnikové ekonomiky a managementu OPF SU v Opavě a Katedrou obchodního práva OF EU v Bratislavě. Tato spolupráce se výborně osvědčila i v případě XI. ročníku (listopad 2019), na který se přihlásilo téměř 50 účastníků z FMV VŠE v Praze i dalších českých i zahraničních univerzit, v případě XII. ročníku (listopad 2020) se i přes obtíže spojené s koronavirovými omezeními přihlásilo dokonce 77 účastníků. Počet přihlášených účastníků na XIII. ročník konference (listopad 2021) byl zachován na přibližně stejné úrovni (66 přihlášených), ovšem se v tomto roce opravdu podařilo konferenci posunout na mezinárodní úroveň: konference se zúčastnili jak speakeři z Evropy (Velká Británie, Dánsko, Francie, Belgie, Irsko, Švédsko, Polsko, Litva, Slovenská republika a Česká republika), tak ze zámoří (Saúdská Arábie, Jižní Korea, Turecko). Stabilní zájem o účast na konferenci a aktivní vystoupení na konferenci většiny přihlášených účastníků taktéž svědčí o jejím úspěchu v akademickém prostředí. Vedle akademiků přítomní byli také zástupci přímo z podnikatelské sféry, což je oblast, kterou by předkladatelé chtěli v nadcházejícím roce ještě více podpořit. V listopadu 2021 obdrželi předkladatelé celkem 52 příspěvků, které prošly nezávislým recenzním řízením a antiplagiátorskou kontrolou, a do publikace ve sbornících postoupilo 34 příspěvků, z nichž 19 bude publikováno ve sborníku, který bude předán k indexaci ve WoS.

Projekty řešitele