Kompetenční set manažera udržitelného rozvoje v rámci municipalit

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2023 - 29. února 2024
Řešitel: Ing. Gabriela Říhová, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra personalistiky (3080)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 190 310 CZK
Registrační číslo F3/32/2023
Číslo zakázky: IG308013
Udržitelný rozvoj je jako téma součástí společenského prostoru již řadu let. Aktuálně však s novými výzvami v této oblasti vzniká poptávka po odbornících na udržitelnost. Konkrétně municipalit se to týká např. v rámci Místní agendy MA21, Implementace Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj (Cílů udržitelného rozvoje) v České republice a jiných. Práce manažera udržitelnosti je v současné době málo prozkoumána. Tento projekt se v rámci kvalitativního výzkumu zaměří na vybrané municipality České republiky, kde bude zkoumat kvalifikaci (kdo), pracovní povinnosti a pracovní činnosti (co) a kompetence manažerů udržitelnosti důležité pro výkon role (jak). Dotázáno bude 20 manažerů udržitelnosti v České republice. Výsledky budou tvořit základní rámec dalších navazujících výzkumných aktivit, které budou následně směřovat do výzkumu v oblasti úrovně kompetencí v rámci širšího vzorku obcí České republiky. Identifikace klíčových kompetencí pro výkon manažerské role v oblasti udržitelnosti a určení jejich úrovně umožní municipalitám lépe řídit tuto oblast a zvládat nové legislativní požadavky a nároky.

Projekty řešitele