Dynamické schopnosti a ESG strategie pro udržitelnou výkonnost řízení firem v kontextu České republiky

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2023 - 29. února 2024
Řešitel: Ing. Natálie Bruder Badie, MIM
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 362 880 CZK
Registrační číslo F3/17/2023
Číslo zakázky: IG309013
Společensky kladený důraz na udržitelnost a přicházející legislativní opatření v rámci CSRD kterou přijala Evropská komise
se zesiluje tlak na společnosti a inicitativy které se věnují udržitelnosti v rámci jednotlivých pilířů ESG (Environmental, Social, Governance). Od roku 2025 budou mít všechny Evropské firmy povinnost publikovat nefinanční reporty v případě že splní dvě ze tří kritérií (>250 zaměstnanců, nad 20M EUR aktiv, 40M EUR obrat). V českém kontextu lze vnímat jistou zdrženlivost v rámci transparentní publikace nefinančních dat a aktivně rozvinuté a řízené strategie udržitelnosti které často spadají do gesce týmů zaměřených na oblast komunikace a marketingu. V západních zemích lze však pozorovat jiný trend, a to uchopení agendy spadající do ESG jako klíčovou strategickou oblast v rámci dalšího rozvoje firmy. Aktivní řízení ESG a rozvoj strategie není jen legislativní požadavek který by společnosti zatěžoval byrokracií, ale může být z dlouhodobého hlediska konkurenční výhodou. V rámci zpracování projektu chtějí autoři přispět k rozšíření poznatků o vztahu mezi ESG strategií a udržitelnou výkonností firem v prostředí České Republiky a validovat existující modely vysvětlující mediační roli ESG strategie ve vztahu mezi konkurenční výhodou a udržitelnou konkurenční výhodou firem
Z praktického hlediska se žadatelé domnívají, že výzkum může pomoci investorům a společnostem pochopit roli ESG strategie pro vytvoření udržitelného růstu firem v dlouhodobém horizontu a posílení konkurenceschopnosti v evropském kontextu.

Projekty řešitele