Výzvy a rizika digitalizace zdravotnictví v ČR

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2023 - 29. února 2024
Řešitel: Ing. Lucie Burianová
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 129 950 CZK
Registrační číslo F5/19/2023
Číslo zakázky: IG507023
Digitalizace zdravotnictví se postupně stává jednou z hlavních priorit českého zdravotnického systému. Implementace moderních technologií přináší řadu benefitů. Může vést k úspoře času, zvýšení kvality péče, zefektivnění jednotlivých procesů či mít nepřímý efekt na snížení mortality u hospitalizovaných pacientů. Digitalizace zdravotnictví je komplexní proces zahrnující telemedicínu, využití prvků umělé inteligence, robotizaci, práci s daty či otázky týkající se kybernetické bezpečnosti. Zavedení těchto technologií s sebou přinese výzvy a rizika pro české zdravotnictví.
Cílem projektu je sestavení sady indikátorů identifikující hlavní výzvy a rizika digitalizace zdravotnictví v ČR, které budou stanoveny na základě rešerše, analýzy dosavadních studií a výsledků dat kvalitativního výzkumu. Inspirativní mohou být již zavedené projekty v zahraničí. V projektu bude posuzována možnost implementace nejefektivnějších z nich.
Dalším cílem projektu je vypracování odborného článku zabývající se diferenciacemi výzev a rizik, které přináší digitalizace zdravotnictví napříč nemocnicemi různých velikostí. Projekt bude také analyzovat současný stav implementace moderních technologií u vybraných nemocnic a efektivitu jejich zavedení.

Projekty řešitele