Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií

Řešené projekty

Efektivita veřejných výdajů z pohledu tzv. povinných úkolů samosprávy
IGA VŠE (IGA VŠE)
2022 - 2023

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Modely financování veřejného vzdělávání
IGA VŠE (IGA VŠE)
2022 - 2023

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Measurement and evaluation of the digitalisation effects at the regional level in selected countries
Grantová soutěž IGA/A (IGA/A VŠE)
2022

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Identifikace úrovně znalostí zastupitelů městských částí hl. m. Prahy (a/nebo hl. m. Prahy) v zákonech č. 250/2000 Sb. a č. 131/2000 Sb.
IGA VŠE (IGA VŠE)
2021 - 2022

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Přístupy k národním / regionálním lockdown v rámci koronavirové krize a dopady na spotřebu obyvatel – komparativní analýza vybraných států a regionů USA a EU
IGA VŠE (IGA VŠE)
2021 - 2022

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Návrh metodiky pro zhodnocení vlivu kontrolních závěrů NKÚ na hospodárnost a efektivnost využívání veřejných finančních prostředků v rámci systému veřejné kontroly a navržení možností ke zlepšení postavení NKÚ směrem k územně samosprávným celkům
IGA VŠE (IGA VŠE)
2020 - 2021

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Odolnost venkova v kontextu trendů digitální propasti mezi městy a venkovem
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2020 - 2023

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

V4 Network on Entrepreneuship
Visegrad Fund (VF)
2019 - 2020

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Územní aspekty podnikatelského prostředí ČR a nové výzvy programového období 2021+
IGA VŠE (IGA VŠE)
2019 - 2020

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Metodologie a praktické aplikace v regionální analýze
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2018

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Různorodost venkovských oblastí ČR v podmínkách měnících se rozvojových faktorů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2018

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Teoretické a metodologické perspektivy neoproduktivistické politiky rozvoje venkova EU
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2017 - 2018

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Implementace místní Agendy 21 ve Zdravých městech v České republice
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2017

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Sledování a hodnocení ekonomického a sociálního rozvoje regionů EU a ČR: metodologie a praktické aplikace
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2017

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Trendy prostorového vývoje v ČR: hodnocení v nastavení ESIF (tj. politiky soudržnosti a rozvoje venkova)
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2017

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Hodnocení faktorů dynamiky územního rozvoje
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Návrh metodiky pro hodnocení udržitelnosti obcí, měst a regionů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Social Inequality and migration and its impact on property prices in the city of Prague
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

RegPol -Socio-economic and Political Responses to Regional Polarisation in Central and Eastern Europe
7. rámcový program (7 RP)
2014 - 2017

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Analýza potenciálu a obchodních vztahů mezi Latinskou Amerikou a Visegrádskou skupinou
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Faktory a vlivy ovlivňující politiku rozvoje venkova EU v ČR na prahu programového období 2014 – 2020: znalostní ekonomika, multifunkční venkov vs. multifunkční zemědělství
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

II. ročník Mezinárodni konference: "Migrace a regionální rozvoj v Evropě z perspektivy mladých odborníků"
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Podpora podnikatelských subjektů v České republice ze strukturálních fondů Evropské unie se zaměřením na OPPP a OPPI
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Hodnocení přínosů a dopadů intervencí v rámci strukturálních fondů na lokální úrovni v Česku
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Vývoj přístupů k naplnění strategií regionálního rozvoje
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Význam ekonomických aktivit obcí a měst pro jejich udržitelný rozvoj
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Analýza stávajících územních aspektů politiky rozvoje venkova v rámci nekončících reforem SZP EU
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Multilevel government -- problematika řízení intervencí na podporu regionální politiky v ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Regionální dopady kohezní politiky v Česku: podporují strukturální fondy konvergenci regionů?
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Analýza příčin komerční suburbanizace v podmínkách pražské aglomerace
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Změny ve spádovém území Vysoké školy ekonomické v Praze po r. 2000
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Analýza možností a bariér implementace nástrojů finančního inženýrství se zvláštním zřetelem na iniciativu JESSICA v ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Analýza současných faktorů konkurenceschopnosti regionů České republiky v souvislostech dopadů hospodářské krize a možnosti využití příslušných nástrojů regionální politiky
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010 - 2011

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Lokalizační rozhodování rakouských a německých investorů investujících v regionech ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Komkurenceschopnost regionů v rámci České republiky a Evropské unie
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2009 - 2011

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Faktory investiční atraktivnosti regionů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2008 - 2009

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Reforma rozpočtu EU jako nástroje pro zdolávání ekon. a soc. bariér v rámci evr. Integrace
IGA VŠE (IGA VŠE)
2008 - 2009

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Úloha územních samospráv v lokálním rozvoji
IGA VŠE (IGA VŠE)
2008 - 2009

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Factors influencing Investment Attractiveness of Regions
MŠMT - kontakt(AIP)
2008 - 2009

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Nástroje pro ovlivnění lokalizace přímých zahraničních investic
MŠMT
2008 - 2009

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Ekonomizace památkových objektů – efektivita využití a správy
IGA VŠE (IGA VŠE)
2007 - 2008

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Role krajů, měst a obcí při přípravě, řízení, monitorování a hodnocení programů financovaných ze strukturálních fondů EU v ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)
2007 - 2008

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Účinnost nástrojů zaměřených na ovlivnění prostorového rozložení ekonomických aktivit
IGA VŠE (IGA VŠE)
2007 - 2008

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

"Amenitní" migrace jako nová forma specifické globální migrace obyvatel. Její vliv na socioekonomický rozvoj rurálních oblastí České republiky.
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2007 - 2010

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Bariéry využívání prostředků EU v ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)
2006 - 2007

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Možnosti využití prostorového plánování a rozvoje v ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)
2006 - 2007

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Perspektivy SZP EU v kontextu jejich dosavadních reforem
IGA VŠE (IGA VŠE)
2006 - 2007

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Metody regionálního rozvoje pro potřeby strategického rozvoje regionů
MMR
2005 - 2006

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Důsledky regionálního a lokálního (prostorového) uspořádání ekonomiky v ČR a komparace s vybranými státy OECD
MMR
2005 - 2006

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Ekonomické aspekty revitalizace a využívání nepřístupných památkových objektů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2005 - 2006

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Ekonomika a kulturní dědictví, hledání rovnováhy v sociálně ekonomickém rozvoji regionů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2005 - 2006

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Management v obecní samosprávě a občanská participace
IGA VŠE (IGA VŠE)
2005 - 2006

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Reforma a modernizace místní veřejné správy v Evropě a ČR
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2005 - 2006

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Komparácia postavenia samosprávy a štátnej správy v procese transformácie verejnej správy v podmienkach ČR a SR
IGA VŠE (IGA VŠE)
2004 - 2005

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Veřejná správa v podmínkách informačních a telekomunikačních technologií
IGA VŠE (IGA VŠE)
2004 - 2005

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Dopad přímých zahraničních investic na rozvoj regionů a role regionální správy
IGA VŠE (IGA VŠE)
2003 - 2004

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Zpracování studijních textů pro novou vedlejší specializaci
IGA VŠE (IGA VŠE)
2003 - 2004

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Euroregiony a jejich vztah k územní správě a samosprávě v ČR
Grantová agentura Akademie věd ČR (GA AVČR)
2003 - 2005

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Financování obcí
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2003 - 2005

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Odborná podpora české rozvojové pomoci a kooperace
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2003 - 2005

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Srovnávací výzkum systémů veřejné správy ve vybraných evropských státech a problémů demokratické transformace a modernizace veřejné správy
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2003 - 2004

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Informovanost obyvatelstva České republiky v oblasti civilní obrany (sociolog. výzkum)
IGA VŠE (IGA VŠE)
2002 - 2003

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Veřejná správa a občan: organizační a politická kultura
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2002 - 2003

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Financování územní samosprávy z pohledu regionálního rozvoje
IGA VŠE (IGA VŠE)
2001 - 2002

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Příprava zřízení fakulty veřejné správy a územního rozvoje
FRVŠ

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Regionální aspekty rozvoje a financování středního a vyššího odborného školství
MŠMT

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Strukturální dynamika lokalit
FRVŠ

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Věcné zabezpečení inženýrského studia hlavní specializace Regionalistika a veřejná správa na národohospodářské fakultě VŠE v Praze
FRVŠ

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Založení studijního oboru bakalářského a DS studia "Sociální správa"
FRVŠ

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Zavedení distančního bakalářského studia oboru "Veřejná správa a regionílní ekonomika" na FNH VŠE
FRVŠ

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Zřízení Centra správních a regionálních věd
FRVŠ

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)