Přístupy k národním / regionálním lockdown v rámci koronavirové krize a dopady na spotřebu obyvatel – komparativní analýza vybraných států a regionů USA a EU

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2021 - 28. února 2022
Řešitel: Aleksandr Shemetev
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 148 420 Kč
Registrační číslo F5/19/2021
Číslo zakázky: IG507011
Pandemie Covid-19 představuje zcela novou situaci a výzvy v rámci zajištění konkurenceschopnosti a odolnosti regionálních ekonomik vůči negativním dopadům této globální zdravotní, hospodářské a sociální krize. Neoklasická ekonomická teorie naznačuje možný dopad pandemie na subjektivní faktory, jako jsou preference (faktor trpělivosti nebo ochota odložení spotřeby) a na faktory na úrovni domácností (velikost rodiny, očekávání rizik a výše příjmů v budoucnosti, zaměstnanost, úrokové sazby či investice do vzdělání). Vliv pandemií na národní/regionální vzorce spotřeby však nebyl doposud dostatečně prozkoumán. Vzhledem k tomu, že makroekonomické experimenty analyzující dopady pandemií na ekonomiku nemohou být uměle namodelovány, považujeme současnou krizi za jedinečnou příležitost k prozkoumání skutečného vlivu této pandemie na spotřebitelské výdaje a k odhadnutí čistého účinku regionálních politik „lockdownu“ jakožto faktoru ovlivňujícího spotřebu. Jednou z klíčových výzev pro nadcházející období je schopnost akademické obce a veřejného sektoru identifikovat správné ekonomické nástroje k posílení a zacílení ekonomické pomoci postiženým regionům a odvětvím, včetně řádné tvorby politických opatření. Efektivní regionální anti-pandemická politika a její vliv na hlavní ekonomické ukazatele bohužel doposud nejsou dostatečně prostudovány. Proto je důležité se tímto tématem zabývat.

Hlavním cílem projektu tudíž bude identifikování faktorů a ověření míry vlivu a dopadů různých přístupů k národnímu/regionálnímu „lockdownu“ na spotřebu obyvatel ve vybraných státech USA a EU. Projekt má definovány dva dílčí cíle, tj. analytický (hloubková rešeršní analýza a statistická analýza dané problematiky) a dílčí cíl zapojení dvou dalších studentů doktorského studia do vědeckých aktivit na NF.

Projekty řešitele