Efektivita veřejných výdajů z pohledu tzv. povinných úkolů samosprávy

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2022 - 28. února 2023
Řešitel: Mgr. Helena Mitwallyová, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 178 860 CZK
Registrační číslo F5/2/2022
Číslo zakázky: IG507022
Efektivita veřejné správy je dlouhodobě diskutována s tím, že se autoři zamýšlejí nad tím, zda lze efektivitu exaktně změřit. Autoři projektu se zaměřují na měření efektivity samosprávných činností obcí a navazují tak na výzkum měřící pomocí ekonometrie efektivitu čištění komunikací z pohledu eliminace prachových částic PM10 po dobu 10 let v Praze.
Cílem projektu je detekovat další činnosti samosprávy (údržba veřejné zeleně, svoz odpadu, údržba veřejného osvětlení atd.), jejichž efektivitu by bylo možné exaktně změřit a výsledky předchozího výzkumu rozvést po stránce ekonomické, tzn. provést srovnání výdajové stránky, které předmětem předchozího výzkumu nebylo. Výzkum se zaměřoval na efektivitu frekvence čištění komunikací v průběhu deseti let odvíjející se od počtu a typu nasazených strojů a jejich záběru na komunikaci v závislosti na povětrnostních podmínkách.
Projekt vychází ze situace v ČR, kdy nejsou jasně definovány povinné úkoly samosprávy a následně pak dochází k upřednostňování priorit volených zástupců bez ohledu na veřejný zájem. Projekt také navazuje na výzkum jednoho z řešitelů, Ing. Lukáše Bernáta, který zkoumá vývoj volebních cyklů na hospodaření municipalit.
Výzkumné směry, které se v tomto grantu spojí, vytvoří podpůrnou základnu pro rozhodování legislativců a podpoří tak opětovné zavedení povinných úkolů samosprávy do právní úpravy v ČR, což by mělo zabránit preferenci činností, které nemají charakteristiku veřejného zájmu na úkor omezování činností, které charakter povinných úkolů mají a to i ve vztahu k volebním cyklům.

Projekty řešitele