Support to the Implementation of the Just Transition in the Czech Republic

Věda a výzkum

Doba řešení: 22. listopadu 2022 - 24. července 2024
Řešitel: prof. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Smluvní výzkum
Celkový rozpočet: 3 000 000 CZK
Registrační číslo 23_VS-2023
Číslo zakázky: DČ 507013
Cílem projektu smluvního výzkumu je posílit institucionální a administrativní kapacitu implementace FST, a to i na regionální a místní úrovni. Zvláštní důraz ve výzkumných aktivitách projektu je kladen na empirické šetření, analytické a výzkumné aktivity, jejichž výsledkem bude vyhodnocení výchozí absorpční kapacity uhelných regionů zejména v segmentu malých projektů. V dosavadních analýzách již bylo potvrzeno, že právě menší subjekty (např. malé a střední podniky, obce a nevládní organizace) jsou slabé v aktivitách přípravy příslušných projektů. Právě pro tyto subjekty budou ve FST připraveny možnosti zjednodušeného financování v režimu tzv. „zastřešujících projektů“, přičemž příslušná schémata a nastavení podpor není stále k dispozici. Bude se jednat především o projekty zaměřené na: a) podporu malých a středních podniků prostřednictvím různých podtémat; b) vytvoření voucherů pro malé a střední podniky a obce; c) podporu přípravy projektů pro obce a, d) podpora rozvoje lidských zdrojů na školách. Proto budou v průběhu období realizace projektu průběžně vyhodnocovány tyto podmínky, na které navážou i vzdělávací workshopy, jejichž prostřednictvím se posílí aplikační využití identifikovaných poznatků