Analýza účetního a daňového řešení přeshraničních přeměn v jednotlivých státech EU

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2023 - 28. února 2025
Řešitel: doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 534 300 CZK
Registrační číslo F1/5/2023
Číslo zakázky: IG105013
Cílem projektu je vyhodnotit rozdíly v účetních a daňových dopadech přeshraničních přeměn v jednotlivých státech EU. Výchozí hypotézou projektu je, že nejen jednotný obchodně-právní rámec fúzí, ale i míra harmonizace účetního a daňového řešení přeshraničních přeměn determinuje motivaci pro jejich uskutečnění i jejich ekonomické výsledky.
Evropská unie od roku 2005 vynakládá značné úsilí na to, aby podpořila přeshraniční pohyb kapitálu a umožnila realizaci přeshraničních fúzí. Posledním jejím počinem je přijetí Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2121 ze dne 27. listopadu 2019, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o přeshraniční přemístění sídla, fúze a rozdělení. Tato změna nařizuje členským státům, aby do roku 2023 zanesly do svých právních řádů pravidla pro přeshraniční rozdělení a přemístění sídla.
Aktuálnost tohoto tématu je možno doložit zejména následujícími skutečnosti:
- České ministerstvo spravedlnosti připravilo návrh novely zákona o přeměnách, který je v současnosti v připomínkovém řízení. Nabytí účinnosti se předpokládá v roce 2023.
- Z dosavadního výzkumu předkladatele a spolupracovníků vyplývá, že nastavení podmínek pro zdanění pro fúze, nebo jejich změna v určitém státě, ovlivňuje dramaticky množství realizovaných transakcí.
Záměr výzkumného projektu předpokládá jak výstupy hodnotné pro rozvoj teorie (zejm. aktivní vystoupení na vědeckých konferencích a publikační výstupy v časopisech SCOPUS, tak i výstupy hodnotné pro praxi (zejm. příspěvky do profesních periodik Komory auditorů ČR, Komory daňových poradců ČR, vydání knižní publikace k problematice).

Projekty řešitele