Inovativní metody dodávky softwarových systémů

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2019 - 28. února 2021
Řešitel: Ing. et Ing. Michal Doležel, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 543 820 Kč
Registrační číslo F4/23/2019
Číslo zakázky: IG406019
V důsledku globálních a lokálních změn podnikatelského prostředí čelí podnikatelské subjekty stále silnějšímu tlaku zákazníků a konkurence. V souvislosti s tím, jak se softwarové systémy stávají integrální součástí obchodní strategie podniků, začíná problematika softwarového inženýrství ovlivňovat i manažerské obory. V navrhovaném projektu se chceme zaměřit především na složku softwarového inženýrství a podnikové informatiky, avšak s vědomím přesahů řešené problematiky i do oblasti označované jako agilita podniku/organizace (organization/business agility). Nosným konceptem v rámci námi naznačeného ukotvení je inovativní způsob práce označovaný jako DevOps. Cílem předkládaného projektu je popsat a analyzovat to, jak výše uvedené změny ovlivňují každodenní realitu softwarových týmů, a to především z technologického, organizačního a sociálního pohledu. Tato témata plánujeme zkoumat především v lokálním kontextu, který je dosud nezmapovaný. Kromě globálního vědeckého přínosu teorii usilujeme o to, aby předkládaný projekt přispěl k efektivnímu zvládání těchto změn v českých podnicích a podpořil tak jejich globální konkurenceschopnost. S ohledem na uvedené cílíme jednak na získání původních poznatků o situaci v České republice, které nejsou v současné době k dispozici, ale také na diseminaci světových poznatků směrem k českým firmám. Současně chceme zkoumat, jak jsou metody a přístupy dodávky softwarových systémů vyučovány na vysokých školách v České republice a jak odpovídají v praxi používaným přístupům. V rámci navrhovaného projektu chceme popsat a analyzovat i naše zkušenosti s výukou výše popsané problematiky v rámci vedlejší specializace Řízení kvality softwaru a zaměřit se i na výzkum možností využití umělé inteligence v automatizaci procesu dodávky softwaru.

Projekty řešitele