Poruchy osobnosti jako rizikové faktory chudoby - případová studie

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2019 - 28. února 2021
Řešitel: Ing. Bc. Jiří Rotschedl, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 340 310 Kč
Registrační číslo F5/3/2019
Číslo zakázky: IG504019
Poruchy osobnosti nebo hyperkinetické poruchy se vyznačují impulzivním chováním jedinců. Tyto poruchy mohou být asociovány se specifickým spotřebitelským chováním, které může vést k nadměrnému zadlužování a k vytváření dluhové spirály. Projekt si klade za cíl zmapovat vztah mezi chudobou a vrozenými poruchami či fyziologickými změnami mozku během života, které vedou k následným poruchám osobnosti. Výzkum bude zaměřen na dotazování osob pod hranicí příjmové chudoby s/bez hyperkinetickou poruchou a osob - kontrol s/bez hyperkinetickou poruchou. V rozhovorech bude použitý standardizovaný dotazník pro diagnostiku ADHD (symptomatická kritéria podle DSM-IV) u dospělých.
Výzkum navazuje na celou řadu již publikovaných výzkumů poukazující na osoby s poruchou ADHD, kteří se vyznačují vysokou hodnotou subjektivního diskontního faktoru. Tyto osoby mohou nadhodnocovat výrazně současnou spotřebu nad budoucí, a to bez racionálního zvážení důsledků takových, často impulzivních a nepromyšlených, rozhodnutí.
Cílem práce je odvodit o kolik mají osoby s poruchou osobnosti nebo ADHD vyšší riziko stát se osobami pod hranicí příjmové chudoby.

Projekty řešitele