Globální produkční sítě na pozadí technologických změn: dopady těchto změn na uspořádání světové ekonomiky

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2019 - 28. února 2021
Řešitel: doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 704 810 Kč
Registrační číslo F2/49/2019
Číslo zakázky: IG210029
Navrhovaný projekt je zaměřen na dopady technologických změn na globální produkční sítě a celkové uspořádání světové ekonomiky. Projekt využívá poznatky z různých vědních disciplín, zejména z mezinárodní ekonomie, politické ekonomie, ekonomické geografie či rozvojové ekonomiky. Řešitelský tým zahrnuje akademické pracovníky a doktorské a magisterské studenty z katedry Světové ekonomiky. Cílem projektu je zhodnotit, jak technologické změny ovlivní/ovlivňují uspořádání světové ekonomiky, zejména uspořádání globálních produkčních sítí. Pozornost však bude věnována i dalším aspektům, například využití technologie distributed ledger technology (DLT) v mezinárodním obchodě. Testováno bude i alternativní využití DLT (např. ve veřejné správě) a pozornost bude věnována i vzniku mezinárodního regulatorního rámce kryptoaktiv.

Výstupem projektu bude minimálně deset článků v recenzovaných časopisech, popř. ve sbornících z konferencí, z toho dva články budou předloženy k publikování v časopisech s impakt faktorem a dva v časopisech zařazených do databáze Scopus. Poznatky zjištěné v rámci projektu budou využity při koncipování doktorských disertačních a diplomových prací studentů, v rámci výuky a při přípravě návazných vědeckých projektů. Významná část poznatků bude také využita ve vznikající studentské organizaci – DecenTech Students, která je zaměřena na decentralizované technologie.