Metody pro výpočet rizika, spolehlivosti a pohotovosti složitých systémů

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2020 - 28. února 2022
Řešitel: Ing. Ondřej Vozár, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 120 240 Kč
Registrační číslo F4/20/2020
Číslo zakázky: IG410020
Stávající metody pro výpočet spolehlivosti složitých systémů jsou založeny na poměrně nereálném předpokladu exponenciálního rozdělení doby do poruchy (systém nestárne, intenzita poruchovosti je v čase konstantní). Cílem projektu je zobecnit stávající metody pro obecnější pravděpodobnostní rozdělení doby do poruchy (např. gama rozdělení, log-logistické), odvodit příslušné estimátory a vyšetřit jejich vlastnosti. Dále se užívá metoda stochastických Petriho sítí. Byla nalezena ekvivalence mezi stromem spolehlivosti a příslušnou stochastickou Petriho sítí daného systému. Další cíl projektu je nalézt vhodný automatický algoritmus, zobecnit stochastickou síť pro jiné než exponenciální rozdělení doby do poruchy, případně odvodit jeho časovou a paměťovou složitost.
Oba přístupy budou nejprve porovnávány pomocí simulací na modelových systémech. Následně budou oba přístupy aplikovány na reálná data z energetiky. Téma projektu je motivováno zaměřením dizertační práce navrhovatele.

Projekty řešitele