Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie (XII. ročník)

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2020 - 28. února 2021
Řešitel: Ing. Lukáš Vacuška
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 218 940 Kč
Registrační číslo F2/65/2020
Číslo zakázky: IG207010
Cílem předkládaného návrhu grantového projektu je uspořádání již XII. ročníku tradiční mezinárodní vědecké konference na téma „Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie“.

Konference slouží především (nikoli výlučně) studentům doktorských studijních programů a mladým akademickým pracovníkům, a to jako platforma pro prezentaci výsledků vědecké a jiné práce, dále jako příležitost k publikování dílčích výstupů disertačních a jiných prací, a také jako důležitý zdroj informací a podklad pro další vědeckou práci i profesní růst. Nedílnou součástí je i snaha o navázání hlubší spolupráce s jinými (akademickými i "neakademickými") pracovišti. Na konferenci nebude vybíráno vložné.

Konference bude zaměřena jak na účastníky z ČR, tak na účastníky ze zahraniční, a to s cílem poskytnout zejména studentům doktorských studijních programů možnost navázat hlubší přeshraniční spolupráci (za účelem zvýšení možnosti publikovat v zahraničí, což je oblast, ve které KPEP FMV VŠE navzdory vysokému potenciálu zatím významněji nevyniká). Konference bude také prostorem pro navázání nových (nejen akademických) kontaktů, jakož i k utužení a posílení již existující spolupráce.

Konference by se měla uskutečnit v listopadu roku 2020, a to jednak v prostorách VŠE v Praze a zároveň v prostorách Ekonomické univerzity v Bratislavě (konkrétní prostory však budou potvrzeny v závislosti na (ne)schválení této přihlášky). Obě místa konání konference budou pak propojeny on-line video spojením. Bude se tedy jednat o mezinárodní videokonferenci. S ohledem na loňskou účast zástupců z dalších evropských zemí počítají předkladatelé s tím, že video spojení bude navázáno i s těmito dalšími účastníky (v závislosti na přihláškách).

Hlavním tématem konference jsou každoročně aktuální problémy práva v podnikatelském prostředí ČR a vybraných členských státech EU - v širším pojetí, tj. tak, aby měla konference co nejširší možné využití, záběr a přínos. I z tohoto důvodu bude konference tematicky rozdělena do několika sekcí, což je model, který se osvědčil již v předchozích letech (např. sekce "Korporátní právo", sekce "Spotřebitel a pracovní právo" apod.). Program konference a rozdělení jednotlivých příspěvků do těchto sekcí bude garantovat vědecký výbor složený z předních českých i zahraničních odborníků (akademiků). Jednacím jazykem bude čeština, slovenština či angličtina. Takový přístup nám v loňském roce přinesl skutečně zajímavé a velmi podnětné diskuze a vynikající zpětnou vazbu. Velice pozitivní ohlasy měla pak čistě anglická sekce.

Konference má již několikaletou tradici. V minulých letech konferenci pořádala Katedra podnikového a evropského práva FMV VŠE ve spolupráci s Katedrou podnikové ekonomiky a managementu OPF SU v Opavě a Katedrou obchodního práva OF EU v Bratislavě. Tato spolupráce se výborně osvědčila i v případě XI. ročníku (listopad 2019), na který se přihlásilo téměř 50 účastníků z FMV VŠE v Praze i dalších českých i zahraničních univerzit. Své zastoupení měly na konferenci celkem 4 evropské země. Přítomni byli vedle akademicků také zástupci přímo z podnikatelské sféry, což je oblast, kterou by předkladatelé chtěli v nadcházejícím roce ještě více podpořit (propojení akademické obce s odborníky z praxe je pro KPEP po všech směrech velmi přínosné). V listopadu 2019 tak bylo v obou sekcích předneseno přes 20 příspěvků; do recenzního řízení jich pak postoupilo cca 40. Již v předchozích letech byla zřízena zvláštní e-mailová schránka konference-pravo@vse.cz, jejímž prostřednictvím zastřešuje organizační výbor komunikaci s účastníky. S ohledem na nový web FMV VŠE v Praze (a rovněž KPEP) se předpokládá důsledná propagace konference online, a to bezprostředně po rozhodnutí o (ne)schválení projektu. Již v minulém roce byly vytvořeny i zvláštní stránky na sociálních sítích (Facebook, LinkedIn) a drobné tištěné podklady (především pro účely oslovení "neakademické" obce) a tato forma propagace bude pokračovat i pro ročník 2020.

Projekty řešitele