Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie (XIII. ročník)

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2021 - 28. února 2022
Řešitel: Ing. Lukáš Vacuška
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 269 960 Kč
Registrační číslo F2/74/2021
Číslo zakázky: IG207021
Cílem předkládaného návrhu grantového projektu je uspořádání již XIII. ročníku tradiční mezinárodní vědecké konference na téma „Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie“. Hlavní inovací je uspořádání celé konference jako dvoudenní (vzhledem k nárůstu počtu příspěvků), nově bude jednacím jazykem převážně angličtina, a konferenční sborník s ISBN/ISSN bude také převážně v angličtině, proto bude také nově nutná jazyková korektura příspěvků. Vědecký výbor konference je z většiny složen z akademiků působících na zahraničních univerzitách.

Konference slouží (mladým) akademickým pracovníkům i studentům doktorských studijních programů, a to jako platforma pro prezentaci výsledků vědecké práce, dále jako příležitost k publikování dílčích výstupů disertačních prací, a také jako důležitý zdroj informací a podklad pro další vědeckou práci i profesní růst. Nedílnou součástí je i snaha o navázání hlubší spolupráce se zahraničními pracovišti. Na konferenci nebude vybíráno vložné.

Pro zkvalitnění a větší mezinárodní relevanci publikačních výstupů bude nově konference připravena pouze v anglickém jazyce, a bude tedy zaměřena nejen na účastníky z ČR a SR, ale též na zahraniční účastníky, a to s cílem poskytnout zejména studentům doktorských studijních programů možnost navázat hlubší přeshraniční spolupráci (za účelem zvýšení možnosti publikovat v zahraničí, což je oblast, ve které KPEP FMV VŠE navzdory vysokému potenciálu zatím významněji nevyniká).

Dvoudenní konference se uskuteční na počátku listopadu roku 2021 (navrhované datum je 4. a 5. 11. 2020) k v prostorách VŠE v Praze. Vzhledem k covid-19 bude možné též online spojení.

Hlavním tématem konference jsou každoročně aktuální problémy práva v podnikatelském prostředí vybraných členských státech EU (včetně ČR). Konference bude konference tematicky rozdělena do několika sekcí, což je model, který se osvědčil již v předchozích letech (např. v roce 2020 byla velmi aktuální sekce s mnoha příspěvky o vlivu covid na obchodní právo, nebo též sekce Spotřebitelského práva, apod.). Program konference a výběr vhodných tematických sekcí bude garantovat vědecký výbor složený z předních mezinárodních i českých odborníků (akademiků). V návaznosti na velice pozitivní ohlasy a vyšší kvalitu příspěvků v anglické sekci konference v předchozích letech byla jako inovace projektu zvolena právě možnost uspořádat konferenci pouze v anglickém jazyce, rovněž konferenční příspěvky budou přijímány výhradně v anglickém jazyce.

Konference má již mnohaletou tradici. V minulých letech konferenci pořádala Katedra podnikového a evropského práva FMV VŠE ve spolupráci s Katedrou podnikové ekonomiky a managementu OPF SU v Opavě a Katedrou obchodního práva OF EU v Bratislavě. Tato spolupráce se výborně osvědčila i v případě XI. ročníku (listopad 2019), na který se přihlásilo téměř 50 účastníků z FMV VŠE v Praze i dalších českých i zahraničních univerzit, v případě XII. ročníku (listopad 2020) se i přes obtíže spojené s koronavirovými omezeními přihlásilo dokonce 77 účastníků. Lze tedy pozorovat velmi silný nárůst přihlášek a stoupající zájem o aktivní vystoupení na konferenci. Své zastoupení měly na konferenci celkem 4 evropské země. Přítomni byli vedle akademiků také zástupci přímo z podnikatelské sféry, což je oblast, kterou by předkladatelé chtěli v nadcházejícím roce ještě více podpořit (propojení akademické obce s odborníky z praxe je pro KPEP po všech směrech velmi přínosné). V listopadu 2019 tak bylo v obou sekcích předneseno přes 20 příspěvků; do recenzního řízení jich pak postoupilo cca 40. V listopadu 2020 pak již bylo recenzováno 54 příspěvků.
S ohledem na nový web FMV VŠE v Praze (a rovněž KPEP) se předpokládá důsledná online propagace konference pro mezinárodní účast. Již v minulém roce byly vytvořeny i zvláštní stránky na sociálních sítích (Facebook, LinkedIn) a drobné tištěné podklady (především pro účely oslovení "neakademické" obce) a tato forma propagace bude pokračovat i pro ročník 2021.

Projekty řešitele