Sociální kapitál v rodinných firmách

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2021 - 28. února 2022
Řešitel: Ing. Michele Stasa Ouzký, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 228 920 Kč
Registrační číslo F3/24/2021
Číslo zakázky: IG309021
Se zapojením rodinných členů do podnikání je spojeno i mnoho specifik rodinných firem. Jedním z těchto specifik jsou i vazby a vztahy rodinných členů, které jsou silnější a dlouhodobější, přispívají ke sdílené vizi, pocitu sounáležitosti, důvěře uvnitř firmy, ale i k budování dlouhodobých kontaktů s externími stakeholdery a důvěryhodnosti firmy zvenku. Tyto sítě a vazby (a znich plynoucí benefity) představují potencionální konkurenční výhodu rodinné firmy, jelikož zlepšují průchod informací, způsob řešení problémů, a zároveň snižují transakční náklady.

Z rešerše literatury na téma sociálního kapitálu v rodinných firmách vyplynulo, že tato oblast není dosud zmapována a pochopena akademickou obcí. Co se týče výsledků, jediným potvrzeným vztahem je pozitivní vztah sociálního kapitálu a výkonnosti rodinné firmy. Na základě těchto poznatků byl sestaven model s šesti hypotézami, které mají ověřit vztah mezi šesti proměnnými (důležitost socioemocionálního bohatsví, interní sociální kapitál, externí sociální kapitál, angažovanost rodiny, podnikatelská orientace (EO) a výkonnost firmy).

Cílem projektu je zjistit, jaké faktory ovlivňují vznik sociálního kapitálu, jak na sebe jednotlivé dimenze sociálního kapitálu působí, jaký má sociální kapitál vliv na další efekty a jak tento proces ovlivňuje heterogenita rodinných firem. Sběr dat bude probíhat skrze dotazníkové šetření pomocí online nástroje Qualtrics panel. Pro vyhodnocení hypotéz bude využito strukturního modelování (SEM) v softwaru IBM SPSS Amos.

Projekty řešitele