Ekonomické aspekty pandemie COVID-19 v zemích Evropské unie

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2021 - 28. února 2023
Řešitel: Ing. Milan Bednář, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 399 990 CZK
Registrační číslo F5/27/2021
Číslo zakázky: IG504011
Na počátku roku 2020 země Evropské unie plně zasáhla pandemie nového typu koronaviru COVID-19. Naprostá většina zemí, včetně České republiky, na ni reagovala uzavřením podstatné části vlastní ekonomiky v kombinaci s expanzivní hospodářskou politikou. Tzv. koronavirová krize tedy vyústila v silně negativní produkční mezery zemí EU, posílení přerozdělování v rámci EU, posílení kvantitativního uvolňování ze strany ECB a v posílení role veřejného sektoru. Nicméně, zmíněné negativní dopady koronavirové krize jsou primárně zapříčiněny zvolenými hospodářsko-politickými rozhodnutími. Z tohoto důvodu je důležité rozebrat povahu a zejména efektivitu zvolených hospodářsko-politických opatření. Jinými slovy, jednou z klíčových otázek je, zdali při vládních rozhodováních nepřevážily epidemiologické aspekty koronavirové krize nad těmi ryze ekonomickými, zejména ekonomickou výkonností. Předkládaný projekt by měl přispět k analýze ekonomických opatření a dopadů koronavirové krize ve vybraných zemích Evropské unie. Mezi hlavní zkoumané proměnné budou patřit základní makroekonomické proměnné – hrubý domácí produkt, nezaměstnanost, inflace. Dále bude analyzován charakter fiskálních politik vybraných zemí EU – například vývoj sald státních rozpočtů, náklady na obsluhu stávajícího dluhu, struktura zadlužení a další relevantní ukazatele. Výstupem dvouletého projektu bude článek s nenulovým impakt faktorem, odborná monografie, recenzovaný článek a prezentování výsledků výzkumu na zahraniční konferenci. Přidaná hodnota projektu spočívá v propojení mnoha poznatků v rámci pozitivní ekonomické analýzy a rozebrání nejaktuálnějšího vývoje pandemie COVID-19.

Projekty řešitele