Alternativní přístup ke krizovému managementu – reaktivní krizový management a systémová dynamika

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2021 - 28. února 2022
Řešitel: Ing. Štěpán Molitor
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Katedra exaktních metod (6110)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 140 000 Kč
Registrační číslo F6/52/2021
Číslo zakázky: IG632061
Výzkum v oblasti krizového managementu se převážně soustředí na včasnou detekci hrozící krize a na její prevenci. Literatura nabízí množství modelů, které pracují s finančními ukazateli a které jsou s vyšší či nižší přesností schopné rozlišit, zda daná firma nesměřuje k úpadku.
Ne vždy je ovšem prevence krize účinná. V případě, že podniková krize již nastala, je třeba ji řešit takovým způsobem, aby se minimalizovaly ztráty a aby podnik, pokud možno, zůstal zachován. Téma reaktivního krizového managementu je však v současné literatuře zastoupeno výrazně méně.
Tato práce bude zkoumat podnik v krizi z pohledu systémové dynamiky jakožto alternativy k běžně používaným metodám hodnocení finančního zdraví podniku. Práce má za cíl odhalit, analyzovat a popsat složky podniku a jejich vztahy, které při použití konvenčních metod nemusí být patrné. Výstupem bude diagram kauzálních smyček, zachycující dynamiku podniku v krizi.
Na současný projekt bude navazovat další fáze výzkumu, kdy budou zjištěné poznatky vyjádřeny dynamickým modelem a bude simulováno, jak různé zásahy krizového managementu ovlivňují podnik jako celek.

Projekty řešitele