Vliv strategií emoční regulace v prostředí digitálně zprostředkované komunikace na well-being pracovníků

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2021 - 28. února 2023
Řešitel: Ing. Petra Sofia Horňáková
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 400 370 CZK
Registrační číslo F3/64/2021
Číslo zakázky: IG303011
Navrhovaný projekt je zaměřen na výzkum emoční regulace pracovníků v prostředí digitální komunikace a jejích dopadů na well-being pracovníků. Aktuálnost tématu je dána nejen rostoucím trendem zapojování se do globální ekonomiky, ale také narůstajícím podílem „non face to face“ komunikace v důsledku světové pandemie COVID19. Samotné téma emoční práce, neboli emoční regulace v pracovním prostředí, nebylo doposud v české litetaruře detailně zpracováno. Proto dodnes ani nejsou v českém jazyce ukotveny české ekvivalenty anglické terminologie.
Řešitelský tým zahrnuje mne, doktorandu Mgr. Terezu Kickovou a vedoucí katedry manažerské psychologie a sociologie doc. PhDr. Daniela Pauknerovou, Ph.D. jako supervizorku projektu.
Výstupem projektu budou minimálně dva články ve sbornících z konferencí a dva články, které budou předloženy k publikování v časopisech s impakt faktorem.
S ohledem na volbu metodiky bude součástí výstupu projektu také překlad a validace dotazníku JAWS, který prozatím v českém jazyce ve validované podobě není dostupný. Stejně tak bude součástí výstupu překlad a validace dotazníku emoční regulace ERQ. Výstupy a poznatky zjištěné v rámci projektu budou využity jako součást disertační práce.

Projekty řešitele