Konflikty uvnitř rodiny a nerodinní manažeři v rodinných firmách

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2021 - 28. února 2022
Řešitel: Ing. Nikola Rosecká, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 184 180 Kč
Registrační číslo F3/8/2021
Číslo zakázky: IG309031
Pro rodinné firmy je typické prostředí, ve kterém jsou časté konflikty. Z pohledu literatury téma konfliktů není dostatečně prozkoumané. S rostoucí velikostí rodinné firmy dochází často k profesionalizaci, která zahrnuje nerodinné manažery. Z provedené rešerše literatury již před začátkem tohoto projektu bylo zjištěno, že role nerodinných manažerů v rodinných firmách a jakým způsobem se podílejí nerodinný manažeři na zvyšování, snižování či udržování míry konfliktu uvnitř rodiny není zodpovězená. Celkově téma nerodinných manažerů v rodinných firmách lze považovat za neprobádanou oblast.

Na základě provedené rešerše literatury byl stanoven model a nastíněno sedm hypotéz, které sledují vztahy mezi pěti proměnnými: socioemocionální bohatství, konflikty uvnitř rodiny, velikost týmu nerodinných manažerů, fluktuace nerodinných manažerů a firemní výkonnost.

Cílem projektu je samotný sběr dat pro praktickou část disertační práce. Konkrétně je cílem zjistit, jaké faktory mají vliv na fluktuaci nerodinných manažerů v rodinných firmách. Data budou sbírána pomocí Qualtrics panelu, následná analýza dat bude provedena pomocí IBM SPSS Amos.

Projekty řešitele