Podpora blended learningu vysokoškolskými knihovnami (služby, zdroje, procesy)

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. ledna 2022 - 31. prosince 2022
Řešitel: Ing. Václav Šubrta
Pracoviště: Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Centralizované rozvojové programy (CRP)
výzva: CRP 2022
Celkový rozpočet: 200 000 CZK
Registrační číslo C4-2022
Číslo zakázky: RC901262
Výstupy projektu: analýza klíčových knihovních procesů a služeb, včetně vyhledání příkladů dobré praxe; výsledky mapování potřeb studentů (vč. studentů se specifickými potřebami) a pedagogů v oblasti podpory
studia a výuky v režimu blended learningu ze strany vysokoškolské knihovny; analýza procesů a služeb na podporu rozvoje digitální a informační gramotnosti studentů; analýza legislativního rámce knihovních služeb v ČR, zejména možností digitálního zpřístupnění dokumentů, včetně autorskoprávních aspektů; příklady dobré praxe služeb zahraničních VŠ knihoven; soubor doporučení pro implementaci a rozvoj klíčových knihovních služeb podporujících blended learning, včetně příkladů dobré praxe (definovány také případné bariéry a rizika implementace těchto služeb.); formou workshopů a pracovních setkání podpora rozvoje odborných kompetencí pracovníků knihoven zapojených vysokých škol; rozvoj další spolupráce mezi knihovnami vysokých škol a posílení mechanismů sdílení dobré praxe.