Personalizované intervence vycházející z analýzy studijních dat jako nástroj ke snížení studijní neúspěšnosti

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. ledna 2021 - 31. prosince 2021
Řešitel: doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Kontaktní osoba: prof. Ing. Petr Doucek, CSc.
Pracoviště: Rektorát
Prorektor pro pedagogickou činnost a řízení kvality (9012)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Centralizované rozvojové programy (CRP)
výzva: CRP 2021
Celkový rozpočet: 600 000 CZK
Registrační číslo C5-2021
Číslo zakázky: RC901251
Analýza dat studijní neúspěšnosti studentů denního studia všech fakult VŠE na Bc i Mgr. stupni studia, zavedení dalších nástrojů pro monitoring studijních výsledků a návrh opatření ke snížení neúspěšnosti včetně jeho realizace v systému InSIS VŠE.

Projekty řešitele