doc. Ing. Jan Eisler, CSc.

Projekty řešitele:

Metodologie ekonomiky dopravních služeb při začleňování ČR do EU
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2003 - 2004

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)