Vliv systému odměňování a systému měření výkonnosti na motivaci a chování pracovníků

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2018 - 28. února 2021
Řešitel: doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra manažerského účetnictví (1070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 889 730 Kč
Registrační číslo F1/25/2018
Číslo zakázky: IG107018
Cílem projektu je rozvinout a prohloubit existující poznatky z oblasti motivační účinnosti systému odměňování a měření výkonnosti. Na základě posouzení relevantní literatury bude zkoumán zejména vliv systému měření výkonnosti na vztah mezi odměnou za výkonnost, motivací pracovníků a výkonností pracovníků, a to včetně včetně analýzy a výběru kontextových faktorů, které tento vztah moderují. Ověření vztahu mezi odměnou za výkonnost a motivací a výkonností pracovníků s důrazem na vliv vlastností systému měření výkonnosti a dalších vybraných kontextových faktorů bude realizováno prostřednictvím případové studie. Její realizaci bude předcházet dotazníkové šetření zjišťující výskyt a koncepci odměn za výkonnost ve velkých podnicích se sídlem v ČR.