Konference FIS 2019 - 2020

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2019 - 28. února 2021
Řešitel: prof. Ing. Petr Doucek, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 971 810 Kč
Registrační číslo F4/11/2019
Číslo zakázky: IG409039
Projekt bude svým rozsahem pokrývat spolupořádání doktorských sekcí hlavních konferencí, pořádaných pracovišti FIS VŠE v Praze v České republice v letech 2019 a 2020.
Mimo mezinárodních konferencí bude z projektu podporována též tradiční interní konference FIS Den doktorandů FIS, které se účastní doktorandi všech oborů doktorského studia FIS. Kromě nich jsou od roku 2013 zváni i doktorandi jiných českých vysokých škol.
Na těchto konferencích, pravidelně pořádaných různými katedrami FIS, jsou presentovány výstupy z vědecké práce doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Spolufinancování, navržené v tomto projektu, je zejména zaměřeno na pokrytí nákladů spojených s aktivní účastí doktorandů na těchto konferencích. Konference umožňují publikaci výstupů z vědecké činnosti kateder FIS a přímo navazují na řešení různých grantů včetně grantů IGS FIS.

Den doktorandů VŠE je platformou, kde doktorandi FIS presentují výstupy své vědecké práce.
MSED (Mezinárodní statisticko-ekonomické dny) - tradiční konference evropského významu z oblasti statistiky a ekonomie. Na organizaci se podílejí zejména doktorandi oboru Statistika. Sborník konference je od roku 2012 indexován ve Web of Science.
Konference RELIK (Reprodukce lidského kapitálu-vzájemné vazby a souvislosti) navazuje na výstupy z projektů GAČR, které katedra demografie řeší. Na konferenci RELIK se aktivně podílejí studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia FIS oborů Demografie a Statistika.
Konference IDIMT (Interdiciplinary Information Management Talks) navazuje na výstupy projektů GAČR (jedná se o projekt řízení lidských zdrojů a od roku 2017 pak projet GAČR v oblasti řízení bezpečnostních rizik v bankovnictví) a smluvního výzkumu se společností T-mobile. Sborník této konference je evidován od roku 2004 ve Web of Science, od roku 2012 v databázi SCOPUS. Na přípravě konference se podílejí zejména doktorandi oboru Aplikovaná informatika.
Konference Systémové přístupy slouží jako platforma pro prezentaci vědeckých výsledků z oblasti systémových věd. Zde vystupují převážně doktorandi ze studijního oboru Aplikovaná informatika.