Konference FIS 2021 - 2022

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2021 - 28. února 2023
Řešitel: prof. Ing. Petr Doucek, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 866 780 CZK
Registrační číslo F4/18/2021
Číslo zakázky: IG409021
Cílem projektu je zajistit spolupořádání doktorských nebo studentských sekcí hlavních konferencí, pořádaných pracovišti FIS VŠE v Praze v České republice v letech 2021 a 2022. Mimo mezinárodních konferencí bude z projektu podporována též tradiční doktorandská konference FIS „Den doktorandů FIS“, které se účastní doktorandi všech oborů doktorského studia FIS a také pozvaní doktorandi z TU Liberec a University Hradec Králové.
Novou konferencí pro rok 2021 je čistě studentská konference "Postavení a možnosti aplikované informatiky ve společenském diskurzu 21. století"
Na podpořených konferencích, pravidelně pořádaných různými katedrami FIS, jsou presentovány výstupy z vědecké práce doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Spolufinancování, navržené v tomto projektu, je zejména zaměřeno na pokrytí nákladů spojených s aktivní účastí doktorandů na těchto konferencích a doktorandi zde mají také možnost získat zkušeností s pořádáním akcí, zaměřených na presentaci vědeckých výstupů. Konference umožňují publikaci výstupů z vědecké činnosti kateder FIS a přímo navazují na řešení různých projektů včetně projektů IGS FIS.
Den doktorandů VŠE je platformou, kde doktorandi presentují výstupy své vědecké práce, směřující k sepsání disertačních prací.
MSED (Mezinárodní statisticko-ekonomické dny) - tradiční konference evropského významu z oblasti statistiky a ekonomie. Na organizaci se podílejí zejména doktorandi oboru Statistika.
Konference RELIK (Reprodukce lidského kapitálu-vzájemné vazby a souvislosti) navazuje na výstupy z projektů GAČR, které katedra demografie řeší. Na konferenci RELIK se aktivně podílejí studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia FIS oborů Demografie a Statistika.
Konference IDIMT (Interdiciplinary Information Management Talks) navazuje na výstupy projektů GAČR (jedná se o projekt v oblasti řízení bezpečnostních rizik v bankovnictví) a projekty TAČR. Na přípravě konference se podílejí zejména doktorandi oboru Aplikovaná informatika.
Konference Systémové přístupy slouží jako platforma pro prezentaci vědeckých výsledků z oblasti systémových věd. Zde vystupují převážně doktorandi se zájmem o systémové přístupy a vědy. Kromě toho má konference i studentskou sekci.
Konference Postavení a možnosti aplikované informatiky ve společenském diskurzu 21. století bude čistě studentskou konferencí primárně určenou pro studenty navazujícího magisterského studia fakulty.