Ekonomické a finanční podmínky jako důvod snížení úrovně a standardu poskytované zdravotní péče

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2020 - 28. února 2021
Řešitel: JUDr. Magdalena Mikulová
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 30 000 Kč
Registrační číslo F5/36/2020
Číslo zakázky: IG508010
Vliv ekonomických a finančních podmínek na straně poskytovatelů zdravotních služeb na úroveň a standard jimi poskytovaných zdravotních služeb, resp. zdravotní péče je dlouhodobě předmětem diskuzí, a to nejen těch ryze odborných. Na straně jedné je zde zájem pacientů na poskytnutí co nejkvalitnější, nejkvalifikovanější a nejprospěšnější zdravotní péče, na straně druhé jsou zde ekonomické a finanční limity poskytování zdravotní péče, které reálně zpravidla neumožňují poskytnout zdravotní péči vždy všem, kteří o ni žádají, v rozsahu a podobě, v jaké o ni žádají. Cílem projektu je analýza vlivu ekonomických a finančních podmínek na poskytování zdravotních služeb, resp. zdravotní péče na úroveň a standard poskytování zdravotní péče zejména z hlediska potencionální přípustnosti snižování úrovně a standardu poskytování zdravotní péče z ekonomických a finančních důvodů, a analýza případných dopadů na právní odpovědnost poskytovatelů zdravotních služeb a zdravotnických pracovníků, a to i v kontextu aktuální rozhodovací praxe soudů. Část projektu pak bude zaměřena i na vybrané možnosti řešení omezených zdrojů ve zdravotnictví (např. v rámci elektronizace zdravotnictví). Výsledky projektu budou prezentovány především v odborných časopisech.

Projekty řešitele