Elektronizace zdravotnictví ve světle nové právní úpravy

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2022 - 28. února 2023
Řešitel: JUDr. Magdalena Mikulová
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 35 710 CZK
Registrační číslo F5/14/2022
Číslo zakázky: IG508022
Předkládaný projekt se svým zaměřením orientuje na oblast elektronizace zdravotnictví (eHealth), a to ve světle zcela nového zákona č. 325/2021 Sb., o elektronizaci zdravotnictví, který nabude účinnosti dnem 1. 1. 2022. Účelem tohoto zákona má být položení uceleného a systémového právního základu pro elektronizaci ve zdravotnictví, což by mělo přispět ke zvýšení efektivity poskytování zdravotních služeb, jakož i ke zvýšení ochrany a zabezpečení dat sdílených v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. Cílem předkládaného projektu je v této souvislosti analýza této nové právní úpravy z hlediska jejích právních a ekonomických dopadů zejména na poskytovatele zdravotních služeb, zdravotnické pracovníky a pacienty a z hlediska jejího potenciálu naplnit sledovaný účel zákona č. 325/2021 Sb., o elektronizaci zdravotnictví. Výsledky projektu budou prezentovány především v odborných časopisech a na odborné konferenci.

Projekty řešitele