Účetní výkaznictví malých a středních podniků ve světle mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS/IAS

Věda a výzkum