Vícekriteriální modely pro ekonomickou analýzu produkčních systémů a jejich aplikace

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2019 - 28. února 2021
Řešitel: Ing. Adam Borovička, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 792 010 Kč
Registrační číslo F4/66/2019
Číslo zakázky: IG403059
Hlavním cílem projektu je vytvořit soubor modelů pro ekonomickou analýzu produkčních systémů. Tyto modely budou zachycovat fáze navrhování, řízení, měření a zlepšování efektivnosti produkčních systémů. Produkční systém je chápán široce jako účelová transformace lidských, materiálových, informačních, finančních a dalších vstupů na požadované výstupy. Hlavní důraz je kladen na vícekriteriální přístup, který lépe odpovídá praktickým požadavkům, ale komplikuje nalezení efektivních řešení. Ve fázi navrhování bude zejména zkoumána vhodnost vícekriteriální optimalizace De Novo a simulací, ve fázi řízení vícekriteriální dynamické či fuzzy modely, ve fázi měření výkonnosti modely analýzy obalu dat (DEA) s více vstupy a výstupy, pro zlepšování výkonnosti se uplatní vícekriteriální modely projektů. Modely budou zachycovat i další charakteristiky blízké praxi jako je dynamičnost a neurčitost. Tím by navržené modely přinesly zajímavé teoretické, ale i praktické výsledky, které by byly ověřeny v praktických aplikacích (např. analýza efektivnosti alokace veřejných financí, simulace dopravy, vícekriteriální analýza na energetickém trhu, analýza a řízení investičního portfolia). Zapojení doktorandů a studentů magisterského studia do projektového týmu přinese inspiraci do jejich vědecké výzkumné práce a přispívá k posunutí zpracování jejich disertačních a diplomových prací.