Vývoj podílu mezd na HDP v konvergující ekonomice

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2020 - 28. února 2022
Řešitel: Ing. Pavel Potužák, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 170 000 Kč
Registrační číslo F5/19/2020
Číslo zakázky: IG506030
Z ekonomických dat vyplývá, že průměrná reálná mzda v konvergujících ekonomikách je obvykle o mnoho procent nižší než v ekonomikách bohatších, u kterých lze přijmout předpoklad, že se pohybují na tzv. balanced growth path (BGP). Data dále ukazují, že procentní mezera u reálných mezd je vyšší než mezera HDP na hlavu mezi konvergujícími ekonomikami a ekonomikami na BGP. Lze pozorovat, že tempo růstu reálných mezd v konvergujících ekonomikách je pak vyšší než tempo růstu reálného HDP na hlavu. Z toho vyplývá, že v konvergujících ekonomikách je nižší podíl mezd na HDP než v ekonomikách bohatších, avšak postupně se tento podíl zvyšuje.
Výzkumný projekt bude mít za cíl zjistit, proč tomu tak je. Zaměří se na teoretické vlastnosti produkčních funkcí, které mohou tyto odlišnosti implikovat, zejména jedná-li se o produkční funkce s konstantní elasticitou substituce.
Z dat dále vyplývá, že dlouho přijímaný předpoklad o stálosti objemu mezd na HDP již není zcela přesný, jelikož tento u ekonomik na BGP postupně klesá. Výzkumný projekt tak bude muset prozkoumat fenomén, kdy podíl mezd na HDP postupně roste v konvergujících ekonomikách, avšak tento naopak klesá u ekonomik, ke kterým se konvergující ekonomiky přibližují.