Transformace sociálních služeb: deinstitucionalizace pobytových zařízení sociální péče v hlavním městě Praze v letech 2022-2023

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2022 - 29. února 2024
Řešitel: prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 669 930 CZK
Registrační číslo F5/51/2022
Číslo zakázky: IG504032
Hlavním cílem projektu je zhodnocení a stanovení doporučení pro proces deinstitucionalizace pobytových zařízení sociální péče v hlavním městě Praze v letech 2022-2023. Termínem pobytová, rezidenční neboli ústavní sociální služba označujeme službu sociální péče spojenou s ubytováním ve specializovaných zařízeních k tomuto účelu zřízených. Legislativa České republiky kategorizuje několik typů zařízení poskytujících pobytové sociální služby, a to podle cílové skupiny uživatelů, kterým je služba určená. Deinstitucionalizace sociálních služeb je proces, který se snaží o přechod od institucionální péče o nesoběstačné osoby (např. z důvodu mentálního či kombinovaného postižení nebo kvůli důsledkům stáří) k péči, která umožní setrvání v přirozeném prostředí klienta. Podpora procesů deinstitucionalizace a transformace je v České republice zaměřena zejména na domovy pro osoby se zdravotním postižením a služby, které s nimi sdílejí zázemí pobytové služby (zejména chráněná bydlení, ale i ambulantní služby). Navazuje na povinnosti dané v Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením, kterou ČR přijala v roce 2007, a to zejména na článek 19 týkající se možnosti nezávislého způsobu života. Proces deinstitucionalizace se řídí Akční plánem rozvoje sociálních služeb v rámci Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016-2025. Projekt kriticky vyhodnotí naplnění zmíněných plánů u pobytových zařízení v hlavním městě.