Národohospodářská fakulta: Děkan a děkanát

Řešené projekty

Vytvoření efektivního přijímacího řízení do bakalářského, magisterského a doktorského studia
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Decentralizované rozvojové programy (DRP)

Výzva: DRP 2011

Národohospodářská fakulta
Děkan a děkanát (5010)

Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi
2010 - 2013
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP PA

Výzva: 3. výzva OPPA

Národohospodářská fakulta
Děkan a děkanát (5010)

Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu - cesta k uplatnění absolventů VŚE na trhu práce
2010 - 2012
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP PA

Výzva: 2. výzva OPPA

Národohospodářská fakulta
Děkan a děkanát (5010)

Koncepce trvale udržitelného rozvoje a možnosti jejího využití pro případ ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Děkan a děkanát (5010)

Makrovztahy a vnitní uspořádání státu a ekonomiky
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Děkan a děkanát (5010)