Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Diverzitní a flexibilní pracovní kultura na VŠE v Praze
2023 - 2025
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Program: Operační program Zaměstnanost+

Výzva: Diverzitní a flexibilní pracovní kultura

Rektorát
Prorektor pro pedagogickou činnost a řízení kvality (9012)

Efektivnost nástrojů APZ v období konjunktury a v období COVID krize, se zřetelem na dlouhodobě nezaměstnané
2021 - 2022
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Motivované ženy 50+
2012 - 2014
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Program: OP LZZ

Fakulta podnikohospodářská
Katedra personalistiky (3080)

Vliv interakce dańových a dávkových systémů na zvýšení motivace k participaci na trhu práce a na rodinné chování
2010 - 2011
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Navržení cestovní mapy pro sladění zadávání projektů výzkumu a vývoje s dlouhodobými cíli a potřebami MPSV a možnostmi realizace v rámci legislativního prostředí České republiky
2006 - 2007
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Vytvoření programu V a V pro střednědobé potřeby MPSV s využitím začlenění ČR do struktur EU
2006 - 2007
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Klíčové dovednosti k pracovní mobilitě (Podpora pracovní mobility v rámci EU)
2005 - 2006
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Formulace doporučení MPSV v oblasti sociálního pilíře udržitelného rozvoje vycházejících z mezinárodní komparace
2005
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Současná a připravovaná opatření rodinné politiky v zemích střední Evropy
2005
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Fenomén dobývání renty zájmovými skupinami v ČR a jeho vliv na stav veřejných financí
2005 - 2008
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Vliv změn světa práce na kvalitu života
2005 - 2008
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra personalistiky (3080)

Souběh důchodu s výdělečnou činností a vliv výše příjmů z výdělečné činnosti na nárok na důchod, jeho výši a výplatu
2004
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Podmínky a efekty reprodukce populace a vývoje rodiny, rodinná a populační politika státu
2003
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)

Sociální důsledky vstupu ČR do EU
2003
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)

Výběr pojistného na sociální zabezpečení, vymáhání nedoplatků a důsledky neplacení pojistného
2003
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)