OptiPro 4.0: Optimalizace výrobních procesů - Průmysl 4.0 v pohraniční oblasti bavorsko-české

Mimo vědu a výzkum Mezinárodní

Doba řešení: 1. června 2017 - 28. února 2019
Řešitel: doc. Ing. Bc. Mojmír Sabolovič, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Děkan a děkanát (6010)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
program: Program přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko
Celkový rozpočet: 83 017 EUR
Registrační číslo 91
Číslo zakázky: UP601017