21. ročník konference studentů doktorského studia Fakulty financí a účetnictví VŠE

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2020 - 28. února 2021
Řešitel: doc. Ing. David Procházka, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Fakulta financí a účetnictví (1000)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 297 390 Kč
Registrační číslo F1/9/2020
Číslo zakázky: IG105010
Mezinárodní doktorská konference Fakulty financí a účetnictví (FFÚ) je jednou ze základních platforem, v rámci které studenti doktorského studia fakulty publikují výsledky své výzkumné práce. Konference se zaměřuje na tři tematické oblasti, které pokrývají vědecký profil FFÚ, tj. na Finance, Účetnictví a finanční řízení podniku a Teorii vyučování ekonomických předmětů. Podpora výzkumu doktorandů zaujímá významné místo ve vědecké činnosti FFÚ, o čemž svědčí i fakt, že se pro rok 2020 připravuje již 21. ročník této konference.

Na příspěvky jsou kladeny standardní požadavky na obsah a formát vědeckých článků. Všechny přihlášené příspěvky na konferenci podléhají recenznímu řízení komisí, kterou jmenuje proděkan pro vědu a výzkum z řad vědeckých pracovníků fakulty, příp. odborníků z jiných univerzit. Prezentace příspěvku na konferenci je možná jenom na základě kladného doporučení recenzní komise. Výstupem konference bude tištěný sborník abstraktů a CD obsahující všechny přijaté příspěvky. Prezentované příspěvky budou publikovány ve sborníku, který bude postoupen k indexaci ve WoS nebo Scopus. Současně se předpokládá předložení nejlepších příspěvků k publikaci ve fakultním časopisu EFAJ.

Na konferenci jsou prezentovány příspěvky, které tvoří výstup různých vědeckých projektů (projektů financovaných Grantovou agenturou ČR, projektů Interní grantové agentury VŠE, atd). Příspěvky prezentované na konferenci a následně publikované v odborných časopisech se pravidelně umísťují mezi nejlepšími příspěvky fakultní soutěže o nejlepší publikační činnost

Projekty řešitele